Výpočet

Do libovolného pole vložte hodnotu - ostatní se dopočítají samy.
Pokud v nějakém poli údaj změníte, zbylé se automaticky přepočítají.
Můžete zadávat desetinné tečky nebo desetinné čárky.

f =
k =
λ =
λ/2 =
λ/4 =
λ 5/8 =
na 6 míst

Objevíli-se chyba NaN, zkontrolujte, zda jste zadali do pole
korektní hodnotu, tj. bez písmen a jiných znaků.

Činitel zkrácení

Pro výpočet symetrizačních smyček a pahýlů z koaxiálního kabelu je nutné brát v úvahu činitel zkrácení k. Pro koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem
je k = 0,81 a pro kabel s polyetylénovým dielektrikem je k = 0,66.
Činitel zkrácení nemůže být nula.
Pokud anténní technice nerozumíte, ponechte činitel zkrácení vždy 1.

Přesnost výpočtu

Výpočet závisí na rychlosti šíření elektromagnetických vln = rychlost světla. Pro účely názornosti výpočtu se počítá jen se zaokrouhlenou hodnotou (ve vakuu):
    c = 300 000 000 m/s
Pro přesné výpočty šíření ve vakuu by bylo potřeba zadávat:
    c = 299 792 458 m/s
Rychlost šíření elektromagnetických vln různými materiály je nižší.

Vzorce

(lambda) λ = 300 / f [m]
f = 300 / λ [MHz]
Vlnová délka vzorec

λ … délka jedné vlny

T … čas

Délka vlny a frekvence

Další informace pro výpočet délky vlny a kmitočtu, najdete v encyklopedii Wikina a Wikipedie pod příslušnými hesly (viz odkazy níže)

Výpočet vlnové délky online

Vlnová délka výpočet

Odkazy